Положення про вчену раду

П О Л О Ж Е Н Я
про Вчену раду
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В. П. Комісаренка НАМН України»

1. Положення розроблено у відповідності до Статуту НАМН України, Типово­го статуту науково-дослідної установи НАМН, чинного законодавства, ще регламентує діяльність науково-дослідних установ.

2. Вчена рада (ВР) створюється в ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» (ДУ ІЕОР) для колегі­ального керівництва науковою діяльністю.

3. Склад ВР ДУ ІЕОР формується її директором і затверд­жується Президією НАМН України.

4. Кількісний склад членів ВР не регламентується, і нараховує, як правило, 20–25% загальної кількості наукових співробітників ДУ ІЕОР.

5. Зміни та ротація членів ВР проводиться не частіше одного разу на рік. При вибутті із складу ВР протягом року окремих її членів Рада продовжує функціонувати і позачергово перезатверджувати її склад не потрібно.

6. До складу ВР входять провідні вчені ДУ ІЕОР, керів­ники наукових підрозділів, адміністративно-господарської служби, клініки, ради молодих вчених тощо. Членами ВР можуть також бути провідні вчені інших наукових установ та вищих закладів освіти.

7. Участь у засіданні ВР не її членів здійснюється за усним або письмовим запрошенням керівників Ради.

8. Участь у роботі ВР її членів та інших осіб, що залучаються до виконання окремих доручень, пов’язаних з роботою ВР, є безоплатною.

9. Члени ВР ДУ ІЕОР одночасно можуть бути членами ВР інших наукових установ та вищих закладів освіти.

10. Регламент роботи ВР затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. План роботи ВР, що містить перелік питань для розгляду та дати засідань, складається, як правило, на рік і узгоджується на засіданні ВР, після чого затверджується головою Ради.

Засідання ВР наукових установ галузі проводяться в робочий час і, як правило, у фіксовані дні тижня відповідно до календарного плану.

Засідання відбувається, якщо на ньому присутні не менш двох тре­тин спискового складу членів ВР.

Порядок голосування щодо вирішення окремих питань на засіданні ВР встановлюється, як правило, відкритий, якщо це не суперечить іншим нормативним документам. Рішення вважають прийнятим, якщо за нього про­голосує більшість членів ВР, присутніх на засіданні.

11. Головою ВР ДУ ІЕОР призначається її директор, зас­тупником голови — один із заступників директора наукової установи; як виняток, може бути два заступника голови ВР; вченим секретарем ВР призначається вчений секретар наукової установи.

Директор ДУ ІЕОР (голова ВР) може тимчасово делегувати повноваження голови, його заступника чи вченого секретаря ВР будь-кому з її членів.

12. Не дозволяється організовувати та проводити засідання ВР без дозволу на це її голови, а при відсутності голови і при передачі його повноважень заступнику — заступника голови ВР.

13. Зміни переліку питань, що заздалегідь регламентовані планом роботи ВР, здійснюються членами Ради шляхом відкритого голосування на основі пропозиції будь-якого члена Ради або її керівництва.

14. Основним завданням ВР як дорадчого органу є удосконалення усіх видів діяльності наукової установи. Вчена рада ДУ ІЕОР:

  • визначає перспективні напрямки наукової і науково-технічної ді­яльності;
  • здійснює наукову та науково-технічну експертизу тематики та ре­зультатів науково-дослідних робіт;
  • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
  • затверджує теми дисертацій, наукових керівників (консультантів):
  • затверджує результати атестації наукових працівників;
  • обирає за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників;
  • розглядає питання щодо присвоєння наукових звань;
  • подає рекомендації щодо інших питань діяльності наукової орга­нізації.

15. Розгляд кожного питання на засіданні ВР повинен закінчуватися прийняттям відповідного рішення, яке оформлюється протоколом. Рішення ВР вступає в силу тільки після його затвердження (підпису) головою Ра­ди або заступником, що головував на засіданні. Рішення ВР є обов’язковими для співробітників ДУ ІЕОР. Для керівництва ДУ ІЕОР рішення носять рекомендаційний (дорадчий) характер.

Окремі рішення ВР можуть дублюватися у формі наказу (розпоряджен­ня) керівника ДУ ІЕОР в обсязі та напрямках, що випливають з вимог статуту ДУ ІЕОР, прав керівника установи та документів, що регламентують його діяльність.

16. ВР здійснює постійний контроль за виконанням власних рішень, узагальнює матеріали та розглядає їх на своїх засіданнях як окреме пи­тання. Поточний контроль за виконанням рішень ВР здійснює заступник голови ВР та її вчений секретар.

17. Персональну відповідальність за роботу ВР несе директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України».