АСПІРАНТУРА

 Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» 

О Г О Л О Ш У Є   К О Н К У Р С
на вступ до аспірантури за очною формою навчання (1 місце), до аспірантури за заочною формою навчання (на умовах контракту) (1 місце) зі спеціальності: 222 Медицина (спеціалізації: Ендокринологія), а також до докторантури за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація: Ендокринологія) з відривом від виробництва (1 місце) на 2020 рік.
 
До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Прийом документів до аспірантури з 01 липня до 31 серпня 2020 року; вступні іспити — з 09 вересня 2020 р. до 12 жовтня 2020 р.

Для участі в конкурсі на вступ до аспірантури необхідно надати такі документи:
• заява установленої форми на ім’я директора (візується вступником у передбачуваного наукового керівника – штатного наукового працівника ДУ ІЕОР НАМН);
• особовий листок з обліку кадрів установленої форми П-2ДС, завірений печаткою установи, в якій вступник навчається , або працює;
• реферат з обраної наукової спеціальності, дослідницька пропозиція з обраної спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника;
• перелік публікацій, ксерокопії опублікованих робіт;
• згода на збір та обробку персональних даних;
• копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
• копія додатку до диплома з оцінками;
• копія свідоцтва про проходження спеціалізації;
• копія свідоцтва про навчання в клінічній ординатурі (за наявності)
• письмова характеристика вступника;
• медична довідка про стан здоров’я за формою № 086о;
• автобіографія;
• фотокартки розміром 3,5 × 4,5 см -2 штуки;
• копія сторінок паспорту з відмітками;
• копія ідентифікаційного номера;
• копія трудової книжки;
• довідка з місця роботи;
• рекомендацію щодо вступу в аспірантуру (за наявності);
• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності);
• оригінал диплома про повну вищу освіту, свідоцтво про проходження спеціалізації, магістратури і паспорт пред’являються вступником особисто

 Для вступу до докторантури  на здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі документи:
• заяву на ім’я директора;
• особовий листок із обліку кадрів з фотокарткою;
• копію диплому кандидата наук (доктора філософії);
• індивідуальний план наукової роботи;
• рецензії трьох докторів наук на індивідуальний план наукової роботи докторської дисертації;
• список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях, рекомендованих МОН України та внесених до провідних наукометричних баз, у тому числі, опублікованих після захисту кандидатської дисертації (не менше 12);
• наукові доробки за напрямом дослідження, що є підтвердженням виконання не менш ніж 70 % плану дисертаційної роботи;
• характеристику наукового керівника з рекомендацією до участі в конкурсі.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Документи надсилати: 04114, м. Київ 114, вул. Вишгородська, 69,
ДУ «ІЕОР НАМН УКРАЇНИ»