Дослідження 2018 року

 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини

1.   Визначення рівня проліферативних процесів, стану мітогенних сигнальних каскадів та експресії мікроРНК в клітинах щитоподібної залози та надниркових залоз. Науковий керівник: д.мед.н., проф., академік НАМН Тронько М.Д. Відділ фундаментальних і прикладних проблем ендокринології 
2.    Експериментальне вивчення віддалених нейроендокринних розладів, зумовлених пренатальною дією ендокринних дизрапторів з антиандрогенною або естрогеноподібною активністю. Науковий керівник: д.мед.н., проф., академік НАМН Резніков О.Г. Відділ ендокринології репродукції та адаптації
3.    Проспективне клініко-імунологічне дослідження стану дітей та підлітків позитивних за наявності діабетасоційованих аутоантитіл у різні терміни після клінічного дебюту цукрового діабету 1 типу. Науковий керівник:  д.мед.н., проф. Зак К.П. Відділ фундаментальних і прикладних проблем ендокринології

Прикладні та науково-технічні розробки

4.    Розробка індивідуальних алгоритмів хірургічного лікування пухлин щитоподібної залози, надниркових залоз, первинного та вторинного гіперпаратиреозу. Науковий керівник: д.мед.н., проф. Коваленко А.Є. Відділ хірургії ендокринних залоз
5.    Дослідити окремі механізми патогенезу і фактори ризику розвитку автоімунної офтальмопатії з метою оптимізації її лікування. к.мед.н. Науковий керівник: Терехова Г.М. Відділення загальної ендокринної патології
6.    Дослідити йодну забезпеченість та участь цинку, заліза і селену у патології щитоподібної залози у жінок в першій половині вагітності. Науковий керівник: д.мед.н., проф. Кравченко В.І. Відділ епідеміології ендокринних захворювань
7.    Удосконалення методів діагностики папілярних карцином щитоподібної залози та прогнозування розвитку метастатичного процесу для вибору тактики адекватного його лікування. Науковий керівник: д.мед.н. Кваченюк А.М. Лабораторія ультразвукової і функціональної діагностики
8.    Розробити алгоритм діагностики судинних уражень у хворих з підвищеною масою тіла та ожирінням на тлі порушення вуглеводного обміну. Науковий керівник: к.мед.н. Орленко В.Л. Науково-консультативний відділ амбулаторно-профілактичної допомоги хворим з ендокринними захворюваннями
9.    Дослідження антропометричних, біохімічних та генетичних факторів ризику розвитку порушеної регуляції рівнів глюкози та цукрового діабету 2 типу в Україні з метою його профілактики. Наукові керівники: д.мед.н., проф. Кравченко В.І.; д.мед.н. Халангот М.Д. Відділ епідеміології ендокринних захворювань
10.    Вивчити стан репродуктивної функції у чоловіків, хворих на рак щитовидної залози, після комбінованого радикального лікування та обґрунтувати методи корекції виявлених порушень Вивчити стан репродуктивної функції у чоловіків, хворих на рак щитовидної залози, після комбінованого радикального лікування та обґрунтувати методи корекції виявлених порушень. Науковий керівник: д.мед.н., проф. Лучицький Є.В. Відділ репродуктивної ендокринології
11.    Вивчити основні шляхи прогресування та взаємообтяження судинної патології у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу з метою удосконалення сучасних методів профілактики та лікування. Вивчити основні шляхи прогресування та взаємообтяження судинної патології у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу з метою удосконалення сучасних методів профілактики та лікування. Науковий керівник: д.мед.н. Соколова Л.К. Відділ діабетології
12.    Розробка персоніфікованих підходів в діагностиці та фармакотерапії цукрового діабету 2 типу. Науковий керівник: д.мед.н., проф. Корпачев В.В. Відділ  вікової ендокринології та клінічної фармакології
13.    Наукове обґрунтування та удосконалення діагностики і лікування ендокринопатій у дитячому та підлітковому віці на основі вивчення пріоритетних етіопатогенетичних факторів. Науковий керівник: д.мед.н., проф. Большова О.В. Відділення дитячої ендокринної патології
14.    Визначити особливості змін системи імунітету у хворих на токсичний зоб і карциному щитоподібної залози за умов лікування радіойодом. Наукові керівники: д.мед.н., проф., академік НАМН Тронько М.Д.;  к.б.н. Замотаєва Г.А. Відділ фундаментальних і прикладних проблем ендокринології
15.    Характеристика оксифільноклітин-них змін у папілярних карциномах щитовидної залози у взаємозв’язку з часом, що минув після аварії на ЧАЕС, і результатами післяопераційного спостереження хворих. Наукові крівники: д.м.н., проф., академік НАМН Тронько М.Д., д.б.н., проф. Богданова Т.І. Лабораторія морфології ендокринної системи. Відділення з питань медичних наслідків аварії на ЧАЕС та міжнародних відносин

Міжнародні наукові програми і гранти іноземних фондів та організацій

16. Українсько-Американська програма «Дослідження раку та інших захворювань щитовидної залози в Україні, спричинених Чорнобильською аварією». Керівник академік НАМН України Тронько Микола Дмитрович. Строки виконання: 1998 - 2017 рр.

17. Міжнародний науковий грант № 211712: «Чорнобильський банк тканин – координовані міжнародні дослідження радіоіндукованого тиреоїдного раку». Керівники академік НАМН України Тронько Микола Дмитрович., професор Богданова Тетяна Іванівна. Строки виконання: 2008 – 2017 рр.