Статут інституту

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН
ІМ.
В. П. КОМІСАРЕНКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

 Statute of Institute  of Endocrinology and Metabolism

1. Загальні положення

1.1 Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» (надалі — Установа) є державною установою, заснованою на державній власності, і відноситься до відання Національної академії медичних наук України (надалі — НАМН).

1.2 Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР N 1244 від 19.12.1964 р. та наказом МОЗ УРСР № 40 від 18.01.1965 р. був створений Київський НДІ ендокринології та обміну речовин МОЗ УРСР. На підставі наказу МОЗ України № 122 від 07.08.1992 р. інститут перейменований в Український науково-дослідний інститут ендокринології та обміну речовин МОЗ України.

Інститут прийнятий до складу АМН України згідно з наказом МОЗ України № 160 від 14.07.1993 р. і наказом АМН України № 12 від 29.09.1993 р. на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 р. № 211 «Про Академію медичних наук України» та від 09.04.1993 р. № 263 «Про доповнення пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 р. № 211».

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.03 № 755-ІY Установі надано повну назву — Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Академії медичних наук України» (Постанова Президії Академії медичних наук України № 16/2 від 28 грудня 2006 року).

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2010 р. № 255 і Статуту Національної академії медичних наук України зі змінами, які затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 732, внесено такі зміни до найменування Установи: Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України».

1.3 Установа діє відповідно до законодавства України та свого Статуту.

1.4 Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Установою лише після їх отримання.

1.5 Загальне, наукове і науково-методичне керівництво діяльністю Установи здійснює Президія НАМН.

2. Найменування та місцезнаходження Установи

2.1 Установа має повне найменування:

українською мовою: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В. П. КОМІСАРЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

англійською мовою: State Institution «V. P. Komissarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the National academy of medical science of Ukraine».

   

2.2 Скорочене найменування Установи:

українською мовою: ДУ «ІЕОР НАМН»

англійською мовою: SI «IEM NАMS».

   

2.3.Місцезнаходження Установи: 04 114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69.

3. Юридичний статус Установи

3.1 Установа є юридичною особою та володіє закріпленим за нею на праві оперативного управління майном з урахуванням особливостей, передбачених законодавством. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації, яка проводиться згідно з законодавством.

3.2 Установа має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку зі своїм найменуванням. Установа, у разі потреби, може мати кутовий та інші штампи, бланки, а також знаки для товарів та послуг, які реєструються у встановленому законодавством порядку.

3.3 Установа є відповідальною за своїми зобов’язаннями в установленому законодавством порядку.

3.4 Держава та НАМН не відповідають за зобов’язаннями Установи, а Установа не відповідає за зобов’язаннями держави та НАМН, крім випадків, передбачених законодавством.

3.5 Наукова установа є неприбутковою установою.

4. Основні завдання і напрями діяльності

4.1 Основними завданнями Установи є:

 • планування наукових досліджень та спрямування їх на отримання конкретних результатів на підставі вивчення і узагальнення досягнень світової науки в галузі ендокринології;
 • здійснення фундаментальних та прикладних досліджень з найважливіших проблем медичної науки в галузі ендокринології;
 • визначення, на основі проведених наукових досліджень, нових можливостей в досягненні принципово нових результатів у галузі ендокринології;
 • створення наукового продукту за результатами наукових досліджень (монографії, підручники, довідники, посібники тощо) та розробка методичних документів з впровадження науково-дослідних розробок у практичну діяльність, як установ НАМН, так і закладів охорони здоров’я іншого підпорядкування;
 • проведення діяльності з медичної практики, надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної допомоги населенню України на базі клінічного та поліклінічного підрозділів Установи;
 • забезпечення підготовки наукових кадрів.

Діяльність Установи визначається і відповідає основним напрямам наукових досліджень, перспективним та річним планам, які затверджуються Президією НАМН.

4.2 Відповідно до планів виконання науково-дослідних робіт Установа:

а) забезпечує публікацію наукових робіт;

б) організує проведення з’їздів, симпозіумів, наукових конференцій, нарад тощо на міжнародному, республіканському, обласному та інститутському рівнях, бере участь у наукових заходах, що організують інші установи, заклади, відомства, в яких беруть участь науковці Установи;

в) у разі визначення Установи головною установою з виконання Державної цільової програми — створює умови для забезпечення організаційно — методичного та наукового керівництва щодо реалізації відповідних завдань програми установами НАМН.

4.3 Установа відповідно до законодавства проводить реєстрацію науково-дослідних робіт, що виконуються, подає науково-тех­нічну інформацію та документацію про виконання науково-дослідних робіт у відповідні органи інформації, організовує і забезпечує сво­єчасне використання у своїй роботі вітчизняних та зарубіжних нау­ково-інформаційних матеріалів.

4.4 Установа діє в установленому порядку щодо охорони, використання та захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при проведенні своєї діяльності.

4.5 Установа забезпечує в установленому порядку підготовку ви­сококваліфікованих наукових кадрів та підвищення квалі­фікації працівників усіх рівнів.

4.6 Установа має право створювати спеціалізовану Вчену раду по захисту дисертаційних робіт згідно із законодавством.

4.7 Установа співпрацює з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та закладами охорони здоров’я; іншими державними структурами і громадськими організаціями; взаємодіє з науковими установами, що входять до складу НАМН; забезпечує організацію наукових контактів на міжнародному рівні.

4.8 Установа бере участь у виконанні соціальних замовлень, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави в галузі охорони здоров’я (відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку державних цільових програм), створенні нових медичних технологій.

4.9 Фінансування діяльності Установи здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших незаборонених джерел фінансування. Обсяги бюджетних асигнувань Установи встановлюються відповідно до за­тверджених кошторисів видатків на проведення лікувальної, наукової та інших видів робіт.

Додаткові кошти Установи можуть створюватися відповідно до чинного законодавства.

4.10 Структура та штатний розпис, кошторис видатків Установи затверджується в установленому порядку.

4.11 Оплата праці працівників Установи здійснюється відповідно до законодавства.

4.12 Установа самостійно планує свою діяльність і визначає пер­спективи розвитку, виходячи з основних напрямів розвитку медичної науки. Установа вільна у виборі предмету договорів, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов гос­подарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству. Від­носини Установи з іншими закладами, організаціями та гро­мадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі відповідних договорів.

4.13 Соціальні та трудові гарантії працівників визначаються чинним законодавством. Установа має право самостійно встановлю­вати для своїх працівників додаткові (порівняно з зако­нодавством) соціальні та трудові пільги.

4.14 Установа виконує роботи, надає послуги, здійснює реалізацію своєї продукції у відповідності до законодавства.

4.15 Установа самостійно здійснює матеріально-технічне забезпе­чення своєї діяльності та капітального будівництва на підставі відповідних договорів. Установа користується правами, встановленими законодавством для закладів, установ, організацій охорони здоров’я при забезпеченні їхньої діяльності медичною технікою, обладнанням та лікарськими засобами.

4.16 Установа має право на діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, радіоактивних, небезпечних і отруйних речовин, дозволених до застосування у медичній практиці та науковій діяльності (їхнє придбання, перевезення, зберігання, відпуск і знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів) в установленому законодавством порядку.

4.17 Установа веде бухгалтерський облік та статистичну звітність у порядку, визначеному законодавством.

4.18 Майно Установи становлять основні засоби та необоротні матеріальні активи, вартість яких відображається у самостійно­му балансі Установи. Майно, що є державною власністю, закріплене за Установою і належить їй на праві оперативного управління. Повноваження Установи відносно майна, яке належить їй на праві оперативного управління та джерела формування майна визначаються законодавством.

Установа в установленому законодавством порядку має право продавати і передавати іншим підприємст­вам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, на­давати безкоштовно в тимчасове користування належні їй будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності.

5. Міжнародна діяльність

5.1 Установа може у визначених законодавством межах проводити міжнародну наукову та науково-дослідну діяльність.

5.2 Міжнародна наукова та науково-дослідна діяльність Установи полягає у:

 • проведенні спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм;
 • проведенні досліджень та розробок за спільними координаційними угодами;
 • виконанні робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація іноземної держави або міжнародна організація;
 • спільних дослідженнях та розробках у міжнародних колективах спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використанні власності на науковий та науково-технічний результат на основі договорів між суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності;
 • взаємному обміні науковою та науково-технічною інформацією, використанні об’єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;
 • проведенні міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;
 • взаємному обміні науковими, науково-технічними та викладацькими кадрами, студентами й аспірантами, а також спільній підготовці спеціалістів.

5.3 Установа може брати участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів та укладати угоди з іноземними організаціями і юридичними особами, брати участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів, укладати контракти з іноземними організаціями та юридичними особами, брати участь у міжнародних симпозіумах та інших заходах відповідно до законодавства України.

6. Органи управління

6.1 Керівництво Установою здійснює директор, кандидатура якого обирається науковою радою НАМН та затверджується Президією НАМН у порядку, встановленому Президією НАМН.

6.2 Обрання директора Установи на посаду є підставою для укладання з ним контракту, в якому визначаються права, строки найму, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, перед­бачених контрактом і законодавством.

Директор Установи може бути звільнений з посади до закін­чення строку контракту на підставах, передбачених контрактом або законодавством.

6.3 Директор Установи:

 • здійснює керівництво всією діяльністю Установи;
 • діє від імені Установи, представляє її інтереси на всіх рівнях в інших установах, ор­ганізаціях тощо;
 • проводить комплекту­вання штатів кваліфікованими кадрами відповідно до структури та штатного розпису Установи;
 • здійснює загальне керівництво науковою, клінічною та адміністративно-господарською діяльністю в установленому законодавством порядку;
 • визначає напрями діяльності Установи, затверджує в ус­тановленому порядку плани роботи;
 • в установленому законодавством порядку розпоряджається майном і коштами Установи, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки;
 • розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
 • видає накази та розпорядження згідно із зако­нодавством про працю, приймає і звільняє працівників, застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників Установи.

Директор персонально відповідає за виконання та якість науково-дослідної роботи, клінічну та господарсько-фінансову діяльність, цілісність і збереження майна Установи, дотримання планової, фінансової, кошторисно-штатної, договірної та державної дисципліни, а також за цільове використання бюджетних коштів.

6.4 Директор має заступника директора з наукової роботи, що призначається та звільняється ним за погодженням з президентом НАМН. Заступник директора з наукової роботи призначається з числа спеціалістів, які мають учений ступінь і досвід наукової та науково-організаційної роботи.

Заступник директора з наукової роботи персонально відповідає за науково-організаційну роботу наукових відділів, відділень, лабораторій, тематичних груп та науково-допоміжних підрозділів Установи, відповідно до встановлених розподілом обов’язків; організує роботу, згідно із вимогами законодавства про охорону праці та положенням, затвердженим Пре­зидією НАМН.

У разі необхідності, для забезпечення здійснення директором окремих завдань, за погодженням з президентом НАМН в Установі можуть вводитися посади заступників директора за відповідними напрямами діяльності.

Такі заступники призначаються та звільняються директором за погодженням з президентом НАМН.

6.5 У разі відсутності директора Установи його обов’язки виконує один із заступників, що погоджується з президентом НАМН.

6.6 Головний лікар Установи та його заступники призначаються і звільняються директором. Головний лікар Установи та його заступники призначаються з числа висококваліфікованих фахівців клініцистів та організаторів охорони здоров’я. Головний лікар персонально відповідає за якість консультативної допомоги хворим у поліклініках Установи, лікувально-діагностичної роботи у клініках Установи, експертизи працездатності хворих та їх відбору для санаторно-курортного ліку­вання.

Головний лікар постійно здійснює контроль за санітарним станом клінік та допоміжних підрозділів, відповідає за організацію і дисципліну праці ме­дичних працівників, організацію їх диспансеризації, керує роботою тарифікаційної комісії, яка визначає заро­бітну плату працівникам Установи.

6.7 Учений секретар Установи призначається директором Установи з числа спеціалістів, які мають учений ступінь і досвід наукової та науково-організаційної роботи, і звільняється директором.

Учений секретар Установи очолює підготовку пропозицій щодо перспективних та річних планів наукових досліджень і розробок, здій­снює контроль за правильним оформленням і своєчасним поданням усіх планів наукових робіт, наукових звітів, готує засідання вченої ради та веде її документацію. У складі відповідних комісій здійснює контроль за виконанням навчальних планів аспірантів, докторантів та клі­нічних ординаторів, забезпечує проведення їхньої атестації.

6.8 Для здійснення колегіального керівництва науково-дослідною діяльністю в Установі створюється вчена рада, яка діє відповідно до Типового положення про Вчену раду наукової установи НАМН.

Типове положення про Вчену раду наукової установи НАМН затверджується Президією НАМН.

Положення про Вчену раду та порядок її роботи затверджується директором Установи.

6.9 Постійне керівництво усіма видами діяльності відділів, відділень і лабораторій, що виконують наукову роботу, покладається на завідувачів, а в разі їх відсутності — на їхніх заступників, які призначаються та звільняються директором Установи.

6.10 Права і обов’язки завідувачів відділів, відділень і лабораторій, наукових співробітників, лаборантів, інженерів та інших працівників розробляються на підставі типових кваліфікаційних характеристик працівників наукових установ і затверджуються директором за погодженням із трудовим колективом і профспілковим коміте­том Установи.

7. Трудовий колектив

7.1 Трудовий колектив Установи становлять усі працівники, які беруть участь у її діяльності.

7.2 Повноваження трудового колективу Установи реалізуються через профспілкову організацію (комітет) та загальні збори трудового колективу.

7.3 Регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних питань діяльності Установи здійснюється директором за участю уповноважених органів трудового колективу, що відображається в колективному договорі.

7.4 Право укладання колективного договору від імені адміністрації надається директору Установи, а від імені трудового колективу — профспілковому комітету.

8. Статут наукової установи

8.1 Статут Установи є основним актом, який регулює його діяльність.

8.2 Статут Установи може мати положення, що відображають специфіку діяльності установи, але не повинен суперечити основним принципам, що викладені в типовому статуті.

8.3 Статут розробляє дирекція Установи після обговорення в науковому колективі, розглядає Вчена рада Установи і затверджує Президія НАМН.

8.4 Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються в тому ж порядку, що і сам Статут, та підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

9. Відповідальність установи

9.1 Установа є відповідальною за неналежне виконання своїх обов’язків і наданих прав у відповідності з чинним законодавством.

10. Ліквідація та реорганізація Установи

10.1 Ліквідація та реорганізація Установи проводиться в установ­леному законодавством порядку.

10.2 При реорганізації та ліквідації Установи працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства.

10.3 Установа вважається реорганізованою або ліквідованою з часу виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України.

Директор інституту, академік М. Д. Тронько

MiroHost - крупнейший хостинг-провайдер в Украине